مشروح خبر یا مطلب:

2- کارشناسی ارشد: رشته مهندسی مالی و مدیریت ریسک

2- کارشناسی ارشد: رشته مهندسی مالی و مدیریت ریسک


آدرس کوتاه :