مشروح خبر یا مطلب:

2- کارشناسی ارشد: رشته مدیریت منابع انسانی (گرایش مدیریت عملکرد و بهره‌وری منابع)

2- کارشناسی ارشد: رشته مدیریت منابع انسانی (گرایش مدیریت عملکرد و بهره‌وری منابع)


آدرس کوتاه :