مشروح خبر یا مطلب:

2-کارشناسی ارشد: رشته مدیریت منابع انسانی (گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی)

2-کارشناسی ارشد: رشته مدیریت منابع انسانی (گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی)


آدرس کوتاه :