مشروح خبر یا مطلب:

2-کارشناسی ارشد: رشته مدیریت تکنولوژی (گرایش نوآوری تکنولوژی)

2-کارشناسی ارشد: رشته مدیریت تکنولوژی (گرایش نوآوری تکنولوژی)


لینک دانلود:  فرمت Word         فرمت PDF

 

 

آدرس کوتاه :