مشروح خبر یا مطلب:

2-کارشناسی ارشد: رشته مدیریت تکنولوژی (گرایش انتقال تکنولوژی)

2-کارشناسی ارشد: رشته مدیریت تکنولوژی (گرایش انتقال تکنولوژی)


لینک دانلود: فرمت Word      فرمت PDF

 

 

آدرس کوتاه :