مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/30 از ساعت: 18:00 تا ساعت: 19:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: زهرا مرادی زیوه

1399/07/30 از ساعت: 18:00 تا ساعت: 19:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: زهرا مرادی زیوه


روز دفاع: چهارشنبه
تاریخ: 1399/07/30
از ساعت: 18:00
تا ساعت: 19:30
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره دو
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management2
 
دانشجو: زهرا مرادی زیوه
 
استاد راهنما: دکتر مهدی محمدی
 
استاد مشاور: دکتر نیما مختار زاده
 
استاد داور:
دکتر فاطمه ثقفی, دکتر رضا بندریان
 
کارشناس آموزش: خانم علیزاده
 

عنوان:

شناسایی قابلیت های نوآوری شرکت های دانش بنیان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، مبتنی بر الگوی شناختی مدیران آنها، بوسیله نقشه شناختی فازی

 
 
آدرس کوتاه :