مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/30 از ساعت: 14:00 تا ساعت: 15:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: سحر اکبری

1399/07/30 از ساعت: 14:00 تا ساعت: 15:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: سحر اکبری


روز دفاع: چهارشنبه
تاریخ: 1399/07/30
از ساعت: 14:00
تا ساعت: 15:30
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره سه
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management3
 
دانشجو: سحر اکبری
 
استاد راهنما: دکتر علیرضا نوروزی
 
استاد مشاور: دکتر سپیده فهیمی فر
 
استاد داور:
دکتر مهشید التماسی, دکتر مهدی علیپور حافظی
 
کارشناس آموزش: خانم کریمی
 

عنوان:

مطالعه تطبیقی استاندارد فراداده ای کتاب  الکترونیکی در جهان و ارائه عناصر فراداده ای پیشنهادی در ایران

 
چکیده:
هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر، شناسایی عناصر فراداده‌ای مورد استفاده در سامانه‌های فروش کتاب الکترونیکی و کتاب‌فروشی‌های برخط جهان و ارائه عناصر پیشنهادی در ایران است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی است که با روش پیمایشی-تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 12 نفر از متخصصان کتاب الکترونیکی، کتابخانه‌‌های دیجیتالی و سازماندهی اطلاعات است. سیاهۀ وارسی و پرسش‌نامه ابزارهای گردآوری داده‌های مورد استفاده در پژوهش حاضر است. داده‏های مورد نیاز پژوهش حاضر از سه طریق جمع‌آوری شد: در مرحله اول داده‏ها از طریق مطالعه ادبیات پژوهش و پیشینه‏های فارسی و لاتین در حوزه فرادادۀ کتاب الکترونیکی؛ در مرحله دوم عناصر فراداده‏ای مورد استفاده در سامانه‌های فروش کتاب الکترونیکی در داخل و کتاب‌فروشی‏های برخط خارج از کشور گردآوری و استخراج شد؛ و در مرحله سوم داده‌های (عناصر فراداده‌ای) جمع‌آوری شده با داده‌های استاندارد انیکس تطبیق داده شد. در نتیجه، سیاهۀ عناصر فراداده‏ای همراه با ویژگی‏های هر یک به دست آمد. در مرحله بعدی سیاهۀ وارسی که ابزارهای گردآوری داده‏های مورد نیاز پژوهش حاضر است، برای متخصصان ارسال شد و پس از جمع‏آوری از طیف لیکرت جهت تدوین پرسش‌نامه استفاده شد. نتایج حاصل از ارزیابی داده‏ها با استفاده از نرم‏افزار اس.پی.اس.اس و اکسل تجزیه و تحلیل شد.
یافته‏ ها: یافته‌ها نشان داد که الگوی یکپارچه‌ای برای توصیف و دسترسی اطلاعات کتاب‌های الکترونیکی در سامانه‌های فروش کتاب الکترونیکی وجود ندارد. با استفاده از مطالعات انجام شده، تنها استاندارد مورد استفاده برای توصیف کتاب الکترونیکی در سامانه‌های فروش کتاب الکترونیکی و کتاب‌فروشی‌های برخط، استاندارد انیکس است. در پایان، با توجه به یافته‌های پژوهش، 58 عنصر در هفت گروه اصلی توصیفی برای سازماندهی و توصیف اطلاعات کتاب‌های الکترونیکی در سامانه‌های فروش کتاب الکترونیکی ارائه شد. 
 
نتیجه‏ گیری: یافته‌های پژوهش حاضر می‌تواند به یکپارچه‌سازی و تسهیل سازماندهی و توصیف اطلاعات کتاب الکترونیکی در سامانه‌های فروش کتاب الکترونیکی کمک کند. ه�
 
 
آدرس کوتاه :