مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/30 از ساعت: 13:00 تا ساعت: 15:00 نوع دفاعیه دکتری- نهایی دانشجو: محمد ابراهیم صادقی

1399/07/30 از ساعت: 13:00 تا ساعت: 15:00 نوع دفاعیه دکتری- نهایی دانشجو: محمد ابراهیم صادقی


روز دفاع: چهارشنبه
تاریخ: 1399/07/30
از ساعت: 13:00
تا ساعت: 15:00
 
نوع دفاعیه: دکتری- نهایی
 
محل برگزاری: اتاق شماره دو
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management2
 
دانشجو: محمد ابراهیم صادقی
 
استاد راهنما: دکتر محمد موسی خانی
 
استاد مشاور:
دکتر فاطمه ثقفی, دکتر محمد حسن زاده
 
استاد داور:
دکتر مهدی شامی زنجانی, دکتر مهناز حسین زاده, دکتر علی رجب زاده, دکتر شعبان الهی
 
کارشناس آموزش: خانم جعفری
 

عنوان:

ارائه ی الگوی تعاملات کارکردی نظام نوآوری فناورانه اینترنت اشیا و پیشنهاد ترکیب سیاستی مناسب با رویکرد پویایی سیستم ها

 
چکیده:
فناوری اینترنت اشیا، فناوری نوظهوری است که پیش‌بینی می‌شود یکی از مهم‌ترین پیشران‌های تحولات فناوری در سال‌های آینده باشد. سیاستگذاری صحیح دولت دررابطه‌با این فناوری می‌تواند منجر به جهش اقتصادی کشور گردد. از رویکردهای نوین در عرصه‌ی سیاستگذاری علم و فناوری رویکرد نظام نوآوری فناورانه می‌باشد. در تحقیقات این حوزه عوامل و کارکردهای متنوعی که بر توسعه‌ی فناوری‌های نوین تأثیرگذار می‌باشند مطرح شده‌اند. هدف این تحقیق شناسایی و یکپارچه‌سازی این عوامل در قالب یک چارچوب یکپارچه و کاربست آن در سیاستگذاری فناوری اینترنت اشیا در کشور می‌باشد. تا از طریق شناسایی الگوی تعاملات میان این عوامل بتوان ترکیب سیاستی مناسب برای توسعه‌ی این فناوری در کشور را تدوین نمود.»
 
 
آدرس کوتاه :