مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/30 از ساعت: 12:05 تا ساعت: 13:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: فاطمه محنایی

1399/07/30 از ساعت: 12:05 تا ساعت: 13:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: فاطمه محنایی


روز دفاع: چهارشنبه
تاریخ: 1399/07/30
از ساعت: 12:05
تا ساعت: 13:30
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره سه
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management3
 
دانشجو: فاطمه محنایی
 
استاد راهنما: دکتر مهدی محمدی
 
استاد مشاور: دکتر عزت‌الله اصغری زاده
 
استاد داور:
دکتر عالیه کاظمی, دکتر احمد اختیار زاده
 
کارشناس آموزش: خانم علیزاده
 

عنوان:

ارزیابی، رتبه بندی و دسته بندی تاکتیک های بازاریابی محصولات سطح بالا

 
 
 
آدرس کوتاه :