مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/30 از ساعت: 12:00 تا ساعت: 13:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: زینب سعادت زاده

1399/07/30 از ساعت: 12:00 تا ساعت: 13:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: زینب سعادت زاده


روز دفاع: چهارشنبه
تاریخ: 1399/07/30
از ساعت: 12:00
تا ساعت: 13:30
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره یک
لینک اتاق: vclas9.ut.ac.ir/management
 
دانشجو: زینب سعادت زاده
 
استاد راهنما: دکتر علیرضا نوروزی
 
 
استاد داور:
دکتر سپیده فهیمی فر, دکتر مهدی علیپور حافظی
 
کارشناس آموزش: خانم کریمی

 

عنوان:

بررسی به کارگیری نظام های رده بندی در کتابخانه های دیجیتال

 
چکیده:
هدف پژوهش حاضر شناسایی شیوه‏ های به کارگیری طرح‏ های رده‏ بندی در کتابخانه‏ های دیجیتالی ایران است. این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی و از حیث روش جمع‌آوری داده‏ ها در زمره پژوهش‏ های توصیفی از نوع پیمایشی مبتنی بر پرسش‏نامه قرار می‏گیرد. جامعه آماری پژوهش، متخصصان سازمان‏دهی، فهرست‌نویسی و رده‌بندی است. در مجموع، 38 کتابخانه دیجیتالی در ایران مورد بررسی قرار گرفت، و نظام‏ های رده ‏بندی مورد استفاده در آن‏ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پژوهش نشان می‌دهد که متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی در تیم طراحی کتابخانه‌های دیجیتالی ایرانی نقش نداشته‌اند. لازم است که متخصصان رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی که دانش تخصصی سازمان‏دهی اطلاعات و دانش را دارند در تیم طراحی کتابخانه‌های دیجیتالی ایرانی حضور یابند و برای سازمان‏دهی تخصصی اطلاعات و دانش مشارکت نمایند. همچنین عدم استفادة بهینه از تجهیزات فنی، نرم‌افزاری و زیرساخت‌های مناسب باعث عدم بهره‌مندی از امکانات اولیه همچون قابلیت جستجو، امکانات مرور، قابلیت فراپیوندی، فهرست‌‌نویسی موضوعی، مستندسازی ‌نام پدیدآور، مثلث‌سازی‌ موضوعی، رده‏بندی موضوعی و دسته‌بندی‌ موضوعی شده است. عدم بهره‌مندی از این امکانات اولیه باعث عدم مطرح شدن برخی از قابلیت‌های پیشرفته‌تر مانند پردازش زبان طبیعی، هستان‌شناسی‌ها، وب معنایی و سایر امکانات پیشرفتة کتابخانه‌های دیجیتالی پیشرو دنیا شده است. کتابخانه‌های دیجیتالی ایرانی از نظر ارائه خدمات یکپارچه معنایی در وضعیت مناسبی قرار ندارند، بر این اساس به تقویت محورهای معنایی در فیلدهای فراداده‌ای نیاز دارند.
 
 
 
آدرس کوتاه :