مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/30 از ساعت: 09:00 تا ساعت: 11:00 نوع دفاعیه دکتری- نهایی دانشجو: شهلا رضوانی گیل کلایی

1399/07/30 از ساعت: 09:00 تا ساعت: 11:00 نوع دفاعیه دکتری- نهایی دانشجو: شهلا رضوانی گیل کلایی


روز دفاع: چهارشنبه
تاریخ: 1399/07/30
از ساعت: 09:00
تا ساعت: 11:00
 
نوع دفاعیه: دکتری- نهایی
 
محل برگزاری: اتاق شماره چهار
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management4
 
دانشجو: شهلا رضوانی گیل کلایی
 
استاد راهنما: دکتر نادر نقشینه
 
استاد مشاور: دکتر احمد خلیلی
 
استاد داور:
دکتر فاطمه فهیم نیا, دکتر مهدی علیپور حافظی, دکتر فهیمه باب الحوائجی, دکتر هاشم عطاپور
 
کارشناس آموزش: خانم کریمی

 

عنوان:

پیاده سازی مدل بازیابی خبرگان با استفاده از تحلیل معنای پنهان و گراف زمانی

 
چکیده:
خبره یابی شناسایی افراد با دانش و مهارت کافی در یک زمینه خاص و معرفی آنها به عنوان خبره در آن زمینه می باشد. باز یابی افراد خبره یک زیر مجموعه از بازیابی اطلاعات است که هدف ارائه یک رتبه بندی از افراد است که دارای دانش در یک زمینه خاص می باشند. کار خبره یابی خودکار به دلیل فراوان بودن اطلاعات خبرگی و منابع داده چالش برانگیز است. بسیاری از رویکردهای خبره یابی هم در دانشگاه ها نیز همانند صنعت با استفاده از تکنیک های جدید در بازیابی اطلاعات، داده کاوی، کشف دانش، مدل سازی آماری، مدل سازی احتمالاتی و شبکه پیچیده پیشنهاد شده اند. هدف از  مقایسه عملکرد خبره یابی مدل بازیابی اطلاعات تحلیل معنای پنهان و نیز گراف زمان دار با مدل پایه می باشد
 
 
 
آدرس کوتاه :