مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/30 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 09:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: محترم صفری نصب

1399/07/30 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 09:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: محترم صفری نصب


روز دفاع: چهارشنبه
تاریخ: 1399/07/30
از ساعت: 08:00
تا ساعت: 09:30
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره یک
لینک اتاق: vclas9.ut.ac.ir/management
 
دانشجو: محترم صفری نصب
 
استاد راهنما: دکتر محمد خندان
 
 
استاد داور:
دکتر علیرضا نوروزی, دکتر المیرا جنوی
 
کارشناس آموزش: خانم کریمی

 

عنوان:

بررسی عملکرد پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در پایگاههای استنادی از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹

 
چکیده:
این پژوهش با هدف بررسی و مطالعه علم سنجی عملکرد پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در پایگاههای استنادی از سال 2010 تا 2019 انجام شده است که ماهیت کمی داشته و با روش توصیفی و با رویکرد علم سنجی انجام شده است جامعه آماری شامل کلیه تولیدات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بازه زمانی 2010 تا 2019 بازیابی شده در پایگاههای وب آو ساینس و اسکوپوس می باشد که از ابزارهای نرم افزار هیست سایت و وس ویوور نقشه هایی جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. همچنین با استفاده از اکسل نمودار و جداول لازم ترسیم شد. در هر دو پایگاه تعداد تولیدات علمی روند صعودی داشته و حوزه مهندسی برق و علوم مواد در هر دو پایگاه بیشترین تعداد تولیدات را داشته و قالب اکثر مدارک به صورت مقاله پژوهشی و کنفرانسی بوده است. براساس یافته های مربوط به همکاری پژوهشگران در وب آو ساینس آقای دکتر مهدی دهقان و در اسکوپوس آقای دکتر گئوریک قره پتیان پژوهشگران برترند و بیشترین همکاری این دانشگاه در هر دو پایگاه با کشور آمریکا، کانادا و انگلستان است. در نظام های رتبه بندی تایمز، سایمگو و کیواس و رتبه بندی دانشگاه های جهان اسلام دارای وضعیت خوب است و بیشترین فعالیت پژوهشگران در شبکه های اجتماعی علمی ریسرچ گیت و لینکدین است. 
 
نتیجه گیری: در بازه زمانی پژوهش حاضر مشخص گردید که دانشگاه صنعتی امیرکبیر عملکرد خوبی داشته است . بنابراین بررسی میزان تولیدات علمی دانشگاهها و ارزیابی آنها در پایگاه های اطلاعاتی بین المللی معتبر به روشن شدن نقاط قوت و ضعف هر دانشگاه کمک می کند. همچنین در سطح هر حوزه با یک چشم انداز علمی، روند گسترش آن ها و شبکه های همکاری آنها برای مسئولان شناسایی می شود و راهکارهای اصولی و مناسبی جهت افزایش و تقویت تولیدات علمی هر حوزه ارائه می شود.
 
کلید واژه ها : تولیدات علمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، علم سنجی، وب آو ساینس، اسکوپوس، همکاری علمی، رتبه بندی
 
 
 
آدرس کوتاه :