مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/29 از ساعت: 15:00 تا ساعت: 16:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: مهدی عزیزی

1399/07/29 از ساعت: 15:00 تا ساعت: 16:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: مهدی عزیزی


روز دفاع: سه‌شنبه
تاریخ: 1399/07/29
از ساعت: 15:00
تا ساعت: 16:30
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره یک
لینک اتاق: vclas9.ut.ac.ir/management
 
دانشجو: مهدی عزیزی
 
استاد راهنما: دکتر نادر نقشینه
 
استاد مشاور: دکتر مهشید التماسی
 
استاد داور:
دکتر محمد رضا وصفی, دکتر محمد رضا اسمعیلی گیوی
 
کارشناس آموزش: خانم کریمی
 

عنوان:

بررسی تجربه کاربر از نرم افزارهای کاربردی کتابخانه ای مبتنی بر تلفن همراه:مورد مطالعه نرم افزار کتابخانه ای سامان

 
 
 
آدرس کوتاه :