مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/29 از ساعت: 14:30 تا ساعت: 16:00 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: زهرا دبستانی

1399/07/29 از ساعت: 14:30 تا ساعت: 16:00 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: زهرا دبستانی


روز دفاع: سه‌شنبه
تاریخ: 1399/07/29
از ساعت: 14:30
تا ساعت: 16:00
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره چهار
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management4
 
دانشجو: زهرا دبستانی
 
استاد راهنما: دکتر سپیده فهیمی فر
 
استاد مشاور: دکتر علیرضا نوروزی
 
استاد داور:
دکتر محمد خندان, دکتر المیرا جنوی
 
کارشناس آموزش: خانم کریمی

 

عنوان:

شناسایی عوامل موثر بر جذب استناد در مقاله های پراستناد حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی

 
 
 
آدرس کوتاه :