مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/29 از ساعت: 13:00 تا ساعت: 14:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: نیکتا باباخانی

1399/07/29 از ساعت: 13:00 تا ساعت: 14:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: نیکتا باباخانی


روز دفاع: سه‌شنبه
تاریخ: 1399/07/29
از ساعت: 13:00
تا ساعت: 14:30
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره یک
لینک اتاق: vclas9.ut.ac.ir/management
 
دانشجو: نیکتا باباخانی
 
استاد راهنما: دکتر محمدرضا تقی‌زاده
 
استاد مشاور: دکتر سید مجتبی سجادی
 
استاد داور:
دکتر منصور مؤمنی, دکتر بختیار استادی
 
کارشناس آموزش: خانم علیزاده
 

عنوان:

بهینه سازی زنجیره تامین سبز شرکت فرآورده‌های پروتئینی کوروش با استفاده از رویکرد ترکیبی مدل سازی ریاضی چند هدفه و بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی

 
 
 
آدرس کوتاه :