مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/29 از ساعت: 13:00 تا ساعت: 14:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: عاطفه فرزین

1399/07/29 از ساعت: 13:00 تا ساعت: 14:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: عاطفه فرزین


روز دفاع: سه‌شنبه
تاریخ: 1399/07/29
از ساعت: 13:00
تا ساعت: 14:30
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره سه
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management3
 
دانشجو: عاطفه فرزین
 
استاد راهنما: دکتر علیرضا نوروزی
 
استاد مشاور: دکتر سپیده فهیمی فر
 
استاد داور:
دکتر محمد رضا وصفی, دکتر المیرا جنوی
 
کارشناس آموزش: خانم کریمی

 

عنوان:

بررسی سیاست‌های نمایه‌سازی پایگاه‌های اطلاعاتی منابع علمی در ایران و ارائه پیشنهادهای مناسب

 
 
 
آدرس کوتاه :