مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/29 از ساعت: 11:30 تا ساعت: 13:30 نوع دفاعیه دکتری- پروپوزال دانشجو: احمد کاظمی

1399/07/29 از ساعت: 11:30 تا ساعت: 13:30 نوع دفاعیه دکتری- پروپوزال دانشجو: احمد کاظمی


روز دفاع: سه‌شنبه
تاریخ: 1399/07/29
از ساعت: 11:30
تا ساعت: 13:30
 
نوع دفاعیه: دکتری- پروپوزال
 
محل برگزاری: اتاق شماره چهار
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management4
 
دانشجو: احمد کاظمی
 
استاد راهنما:
دکتر علی معینی, دکتر سعید روحانی
 
استاد مشاور:
دکتر حمید رضا یزدانی, دکتر نور محمد یعقوبی
 
استاد داور:
دکتر بابک سهرابی, دکتر ایوب محمدیان, دکتر جلیل حیدری دهویی, دکتر علیرضا حسن زاده
 
کارشناس آموزش: خانم علیزاده
 
 
 
آدرس کوتاه :