مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/29 از ساعت: 11:00 تا ساعت: 12:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: مرضیه السادات علایی

1399/07/29 از ساعت: 11:00 تا ساعت: 12:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: مرضیه السادات علایی


روز دفاع: سه‌شنبه
تاریخ: 1399/07/29
از ساعت: 11:00
تا ساعت: 12:30
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره یک
لینک اتاق: vclas9.ut.ac.ir/management
 
دانشجو: مرضیه السادات علایی
 
استاد راهنما: دکتر محمد رحیم اسفیدانی
 
استاد مشاور: دکتر مسعود کیماسی
 
استاد داور:
دکتر داتیس خواجه‌ئیان, دکتر طهمورث حسنقلی پور
 
کارشناس آموزش: آقای خزایی
 

عنوان:

ارزیابی محتوای تبلیغاتی توضیحی یا داستانی بر ارزیابی مشتری از محصول

 
 
 
آدرس کوتاه :