مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/29 از ساعت: 10:30 تا ساعت: 12:00 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: بهزاد آقالو

1399/07/29 از ساعت: 10:30 تا ساعت: 12:00 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: بهزاد آقالو


روز دفاع: سه‌شنبه
تاریخ: 1399/07/29
از ساعت: 10:30
تا ساعت: 12:00
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره سه
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management3
 
دانشجو: بهزاد آقالو
 
استاد راهنما: دکتر مهناز حسین زاده
 
استاد مشاور: دکتر عالیه کاظمی
 
استاد داور:
دکتر منصور مؤمنی, دکتر محمدرضا اخوان انوری
 
کارشناس آموزش: خانم علیزاده
 

عنوان:

مدل‌سازی زنجیره تأمین فولاد ایران به‌منظور تحلیل وضعیت صادرات سنگ‌آهن با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم

 
چکیده:
وجود فاصله معنادار تا رسیدن به سطح تولید فولاد، طبق سند توسعه 1404 و همچنین اهمیت صادرات سنگ آهن،  باعث تنوع گزینه‌های فنی و اقتصادی می‌شود که این امر مدیریت زنجیره تأمین به‌صورت منفرد در هر سطح و یا به‌صورت یکپارچه در کل سطوح را با در نظر گرفتن پویایی زنجیره تامین فولاد ضروری می‌سازد. لذا مدل¬ سازی زنجیره تأمین فولاد با به کارگیری از رویکرد پویایی سیستم به‌منظور تحلیل وضعیت صادرات سنگ‌آهن در راستای سیاست‌های بلندمدت کشور موردبررسی قرارگرفت  و درپایان افزایش نسبت بهره برداری از ذخایر قطعی سنگ آهن  با احداث واحدهای معدنی جدید و بهبود فناوری استخراج معادن تا 4 درصد سالانه، کاهش حق مالکانه دولتی وحذف نرخ عوارض صادرات، پیمایش سالانه بیشتر و افزایش نرخ اکتشاف با سرمایه گذاری در پژوهش و توسعه و افزایش نسبت بازیابی قراضه فولاد به بالای 50 درصد، تأثیر بسزایی هم در تولید فولاد و هم در افزایش سودکل در دوره شبیه‌سازی دارد.
 
 
 
آدرس کوتاه :