مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/29 از ساعت: 10:00 تا ساعت: 11:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: عرفان قادری آزاد

1399/07/29 از ساعت: 10:00 تا ساعت: 11:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: عرفان قادری آزاد


روز دفاع: سه‌شنبه
تاریخ: 1399/07/29
از ساعت: 10:00
تا ساعت: 11:30
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره دو
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management2
 
دانشجو: عرفان قادری آزاد
 
استاد راهنما: دکتر سپیده فهیمی فر
 
استاد مشاور: دکتر فاطمه دهقانی آرانی
 
استاد داور:
دکتر علیرضا نوروزی, دکتر محمد رضا اسمعیلی گیوی
 
کارشناس آموزش: خانم کریمی

 

عنوان:

بررسی تاثیر ناخوداگاه بر رفتار جستجوی اطلاعات: مورد مطالعه دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی

 
چکیده:
پژوهش حاضر به‌منظور بررسی تأثیر ناخودآگاه بر رفتار جستجوی اطلاعات دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی انجام‌شده است. این پژوهش با هدف کاربردی، رویکرد کمی و روش تجربی صورت گرفته است. جامعه پژوهش دانشجویان کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی از دانشگاه تهران است. پژوهش در سه مرحله انجام پذیرفت که در مرحله اول 86 نفر، در مرحله دوم 51 نفر، و در مرحله سوم 36 نفر در فرآیند پژوهش شرکت کردند. ابزار گردآوری داده‌ها در دو مرحله نخست پرسشنامه تجربه وب، و پرسشنامه ابعاد شخصیتی نئو است. در مرحله آخر پیام‌ها از طریق نرم‌افزار Subliminal Blaster 4 به افراد ارائه و داده‌ها از طریق نرم‌افزار ذخیره صفحه TuneFub.Screen.Recorder گردآوری شدند. این پژوهش نشان داد که ناخودآگاه عاملی مؤثر بر رفتار جستجوی اطلاعات است و می‌تواند تأثیرات مثبت یا منفی را بر عملکرد فرد داشته باشد، البته نباید از نقش ویژگی‌های شخصیتی در این تأثیرپذیری غافل شد.
 
 
 
آدرس کوتاه :