مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/29 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 10:00 نوع دفاعیه دکتری- نهایی دانشجو: صابر خلیلی اسبویی

1399/07/29 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 10:00 نوع دفاعیه دکتری- نهایی دانشجو: صابر خلیلی اسبویی


روز دفاع: سه‌شنبه
تاریخ: 1399/07/29
از ساعت: 08:00
تا ساعت: 10:00
 
نوع دفاعیه: دکتری- نهایی
 
محل برگزاری: اتاق شماره یک
لینک اتاق: vclas9.ut.ac.ir/management
 
دانشجو: صابر خلیلی اسبویی
 
استاد راهنما:
دکتر احمد جعفرنژاد, دکتر قهرمان عبدلی
 
استاد مشاور: دکتر حنان عموزاد
 
استاد داور:
دکتر جلیل حیدری دهویی, دکتر کاوه مهرانی, دکتر علی رجب زاده, دکتر علی سوری
 
کارشناس آموزش: خانم جعفری
 

عنوان:

بهینه سازی جریان تأمین مالی زنجیره ی تأمین چندسطحی مبتنی بر بازی علامت دهی

 
چکیده:
یکی از حوزه های نوظهور در ادبیات مدیریت عملیات و زنجیره تأمین، موضوع تأمین مالی زنجیره ی تأمین (SCF) است. در مطالعه حاضر به ارائه رویکردی جدید برای بهینه سازی تأمین مالی خریدارمحور مبتنی بر بازی علامت دهی و مدل استکلبرگ در زنجیره تأمین چندسطحی با حضور خریدار (تولیدکننده)، تأمین کننده (دارای محدودیت مالی) و بانک با در نظر گرفتن شرایط وجود اطلاعات متقارن و نامتقارن بین اعضای زنجیره تأمین و با قراردادهای تأمین مالی پرداخته می شود. در این راستا بر مبنای نظریه بازی ها سه مسأله در شرایط تأمین مالی بر اساس سفارش خرید (POF) و تأمین مالی مستقیم از بانک (BDF) در شرایط اطلاعات متقارن و تأمین مالی بر اساس سفارش خرید در شرایط اطلاعات نامتقارن طرح گردید. در ادامه استراتژی ها و پیامدهای هر یک از بازیکنان در شرایط تعادل با استفاده از روش های دقیق و تحلیلی محاسبه شد. برای بررسی بیشتر نتایج و تحلیل حساسیت از طراحی آزمایشات و برای سنجش اعتبار مدل ها از مثال-های عددی استفاده شد. نتایج این مطالعه بینش های مدیریتی  مناسبی را برای مدیران ایجاد می کند از جمله اینکه برای پیاده سازی و استفاده از سودمندی های SCF جهت مواجهه با چالش های تأمین مالی بنگاه ها، می-توان با استفاده از نظریه بازی ها، بر روی قراردادهای تأمین مالی که منجر به شرایط برد-برد برای همه شرکای زنجیره تأمین می شود، توافق کرد، همچنین شناخت ویژگی های عملکردی شرکای زنجیره تأمین برای تنظیم قرارداد تأمین مالی بین آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. در نهایت توصیه های کاربردی برای کمک به اتخاذ تصمیمات مدیریتی در دنیای واقعی ارائه و در راستای توسعه ی ادبیات موضوع تلاش شد.
 
 
آدرس کوتاه :