مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/28 از ساعت: 16:45 تا ساعت: 18:15 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: محمد صدیق

1399/07/28 از ساعت: 16:45 تا ساعت: 18:15 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: محمد صدیق


روز دفاع: دوشنبه
تاریخ: 1399/07/28
از ساعت: 16:45
تا ساعت: 18:15
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره دو
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management2
 
دانشجو: محمد صدیق
 
استاد راهنما: دکتر مجید مختاریان پور
 
استاد مشاور: دکتر علی اصغر پورعزت
 
استاد داور:
دکتر عزت‌الله عباسیان, دکتر طیبه امیرخانی
 
کارشناس آموزش: خانم آبدار اصفهانی

 

عنوان:

آسیب‌شناسی نظام بودجه‌ریزی در جمهوری اسلامی ایران

 
 
 
آدرس کوتاه :