مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/28 از ساعت: 14:00 تا ساعت: 15:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: مائده بختیاری

1399/07/28 از ساعت: 14:00 تا ساعت: 15:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: مائده بختیاری


روز دفاع: دوشنبه
تاریخ: 1399/07/28
از ساعت: 14:00
تا ساعت: 15:30
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره یک
لینک اتاق: vclas9.ut.ac.ir/management
 
دانشجو: مائده بختیاری
 
استاد راهنما: دکتر مهدی شامی زنجانی
 
 
استاد داور:
دکتر امیر مانیان, دکتر طهمورث حسنقلی پور
 
کارشناس آموزش: خانم علیزاده

 

عنوان:

ارائه چارچوبی برای ارتقای تجربه مشتریان در آژانس‌های مسافرتی آنلاین با استفاده از شبکه‌های اجتماعی 

 
چکیده:
هدف اصلی این پژوهش ارائه چارچوبی برای ارتقای تجربه مشتریان با استفاده از شبکه‌های اجتماعی در آژانس‌های مسافرتی آنلاین بود. جامعه آماری در این تحقیق متخصصین و خبرگان در حوزه  آژانس‌های مسافرتی آنلاین بودند. جمع آوری اطلاعات در بخش ادبیات نظری تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه‌ای صورت گرفته و در بخش سنجش شاخص‌های تحقیق نیز از پرسشنامه و مصاحبه استفاده شد. روند کار بدین صورت بود که ابتدا بر اساس پیشینه تحقیق مولفه‌های اولیه استخراج شد. در گام بعد بر اساس مصاحبه با خبرگان این حوزه و با تکیه بر رویکرد تحلیل تم، مفاهیم و مقولات استخراج شد و در انتها به منظور بررسی مدل تحقیق از رویکرد معادلات ساختاری با نرم افزار PLS استفاده شد که این مدل برگرفته از تحقیقات پیشین و مصاحبه‌های صورت گرفته است. نتایج بررسی نشان داد مدل تحقیق دارای شاخص‌های برازش مطلوب است. نتایج بررسی تحلیل عاملی تاییدی نشان داد تمامی گویه‌های شناسایی شده به صورت معناداری متغیرهای خود را تبیین میکنند. این مدل شامل دو بعد روان شناسی و عملیاتی است که در بعد روان شناسی مولفه های اعتماد، باور، راحتی و لذت و در بعد عملیاتی  مولفه های تعامل، فرآیند اطلاعاتی، مشوق، نیازسازی و جذابیت بصری تعریف شده‌اند.
 
کلمات کلیدی:تجربه مشتری، شبکه های اجتماعی، آژانس های مسافرتی آنلاین
 
 
 
آدرس کوتاه :