مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/28 از ساعت: 13:00 تا ساعت: 14:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: امیر حسین دری

1399/07/28 از ساعت: 13:00 تا ساعت: 14:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: امیر حسین دری


روز دفاع: دوشنبه
تاریخ: 1399/07/28
از ساعت: 13:00
تا ساعت: 14:30
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره سه
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management3
 
دانشجو: امیر حسین دری
 
استاد راهنما: دکتر علی محقر
 
استاد مشاور: دکتر محمدرضا تقی‌زاده
 
استاد داور:
دکتر جلیل حیدری دهویی, دکتر روح اله قاسمی
 
کارشناس آموزش: خانم علیزاده
 

عنوان:

شناسایی و اولویت بندی ریسک های زنجیره تأمین خدمات با رویکرد تلفیقی ISM و ANP

 
چکیده:
وجود ریسک در زنجیره تأمین خدمات مختلف و مدیریت صحیح آن در دو دهه اخیر مورد توجه محققان بسیاری قرار گرفته است.هدف این تحقیق آن است که ابعاد و مؤلفه¬های مختلف این پدیده مورد شناسایی و واکاوی قرار گرفته و از طریق تحلیل محتوای آن، طبقه بندی و اولویت بندی مناسبی برای ریسک های موجود به منظور ارائه راه حل مناسب برای آنها  صورت گیرد. لازمه این مهم ، شناسایی و رتبه بندی ریسک  های موثر در زنجیره تأمین است.  در این پژوهش  ضمن تشریح مفهوم ریسک در زنجیره تأمین، ریسک های زنجیره تأمین خدمات پست بین المللی شناسائی شده و شدت اثرشان در راستای، مدیریت ریسک در زنجیره تأمین به عنوان یکی از وظایف اصلی مدیران تعیین میگردد. در این پژوهش ابتدا با پیشینه پژوهی اطلاعات لازم جمع آوری می‌شوند، سپس مولفه های شناسایی شده را از طریق مصاحبه با خبرگان سازمان مورد تایید قرار میگیرد. در ادامه براساس مدل پیشنهادی به مهم ترین ریسک های زنجیره تأمین درشرکت پست بین المللیPSP   با توجه به نوسانات اقتصادی و اجتماعی اخیر کشور خواهیم پرداخت که در آن شدت تاثیر ریسک ها  نسبت به هم براساس تکنیک ISM نتایج تحلیل می شود و با استفاده از روش ANP  به اولویت بندی شاخص ها پرداخته می‌شود و شدت  تاثیر مهمترین ریسک های زنجیره تأمین به ترتیب الویت مشخص می شوند .
 
 
 
آدرس کوتاه :