مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/28 از ساعت: 11:30 تا ساعت: 13:30 نوع دفاعیه دکتری- پروپوزال دانشجو: فاطمه شیری

1399/07/28 از ساعت: 11:30 تا ساعت: 13:30 نوع دفاعیه دکتری- پروپوزال دانشجو: فاطمه شیری


روز دفاع: دوشنبه
تاریخ: 1399/07/28
از ساعت: 11:30
تا ساعت: 13:30
 
نوع دفاعیه: دکتری- پروپوزال
 
محل برگزاری: اتاق شماره دو
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management2
 
دانشجو: فاطمه شیری
 
استاد راهنما:
دکتر مهدی شامی زنجانی, دکتر محمد ابویی اردکانی
 
استاد مشاور: دکتر فریدون شمس
 
استاد داور:
دکتر امیر مانیان, دکتر ایوب محمدیان, دکتر عباس منوریان, دکتر مونا جامی پور
 
کارشناس آموزش: خانم علیزاده
 
 
 
آدرس کوتاه :