مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/28 از ساعت: 10:00 تا ساعت: 11:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: میر مجید میر آقایی

1399/07/28 از ساعت: 10:00 تا ساعت: 11:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: میر مجید میر آقایی


روز دفاع: دوشنبه
تاریخ: 1399/07/28
از ساعت: 10:00
تا ساعت: 11:30
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره یک
لینک اتاق: vclas9.ut.ac.ir/management
 
دانشجو: میر مجید میر آقایی
 
استاد راهنما: دکتر آرین قلی‌پور
 
استاد مشاور: دکتر ندا محمد اسمعیلی
 
استاد داور:
دکتر طهمورث حسنقلی پور, دکتر محمد علی شاه حسینی
 
کارشناس آموزش: آقای خزایی
 

عنوان:

بررسی تأثیر سبک رهبری خدمتگزار بر عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: شرکت نفت پارس)

 
چکیده:
سیستم مدیریت عملکرد هر شرکت و سازمانی به دنبال آن است که استعدادهای انسان را به عملکرد تبدیل نماید. مدیریت نقش مهمی در بهره وری سازمان ها دارد و این نتیجه زمانی حاصل می شود که فرآیند تاثیرگذاری با استفاده از شیوه ها و الگو های رفتاری مناسب فراهم گردد. سبک رهبری یکی از مهم ترین عوامل سازمانی به شمار می رود و مدیران با بکار گیری سبک رهبری مناسب می توانند بیشترین اثربخشی را در سازمان ایجاد کنند. استفاده از سبک رهبری مناسب، با ایجاد انگیزه در کارکنان منجر به ارتقاء رضایت شغلی آن ها گردیده و در نهایت به تحقق اهداف فردی و سازمانی منجر می شود. بنابراین سبک رهبری به عنوان یک عامل تسهیل کننده به طور مستقیم و غیر مستقیم بر بهره وری سازمان و کارکنان اثر دارد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر سبک رهبری خدمتگزار بر عملکرد کارکنان شرکت نفت پارس می باشد.
 
 
 
آدرس کوتاه :