مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/28 از ساعت: 07:30 تا ساعت: 09:00 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: ایمان سوخکیان

1399/07/28 از ساعت: 07:30 تا ساعت: 09:00 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: ایمان سوخکیان


روز دفاع: دوشنبه
تاریخ: 1399/07/28
از ساعت: 07:30
تا ساعت: 09:00
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره دو
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management2
 
دانشجو: ایمان سوخکیان
 
استاد راهنما: دکتر غلامرضا کرمی
 
استاد مشاور: دکتر محمد مرادی
 
استاد داور:
دکتر آرش تحریری, دکتر جواد رضازاده
 
کارشناس آموزش: خانم پارسامنش
 

عنوان:

تاثیر ویژگی های فلسفی و فردی بر استدلال اخلاقی حسابرسان مستقل: نقش میانجی گری تعهد حرفه ای

 
چکیده:
چکیده پایان نامه: قضاوت اخلاقی یکی از مسائل کلیدی در حرفه حسابرسی مستقل است که پیوسه حسابرسان مستقل در رده¬های مختلف سازمانی با آن در تماس می¬باشند. عوامل متعددی می¬تواند بر روی قضاوت اخلاقی آن¬ها موثر باشد که در این پژوهش، به بررسی ویژگی¬های فردی حسابرسان و نقش آن¬ها در تبیین قضاوت اخلاقی پرداخته شده است. همچنین، با توجه به مربوط به جایگاه تعهد حرفه¬ای در این رابطه، به نقش میانجی¬گر این مفهوم نیز پرداخته شده است. به منظور ارزیابی روابط علی مورد نظر که هدف اصلی در اکثریت فرضیه¬های پژوهش فعلی است، از رویکرد معادلات ساختاری استفاده شده است. همچنین، به منظور کسب اطمینان از اتکای نتایج حاصل شده، برخی از روابط مورد بررسی برای گروه کنترل نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل شده مبین آن است که ویژگی¬های فردی و فلسفی نقش نسبتا با اهمیتی در تبیین قضاوت اخلاقی حسابرسان ایفا می¬نماید؛ اما، تعهد حرفه-ای در این رابطه جایگاهی نداشته و فاقد تاثیر معنادار می-باشد.
 
 
 
آدرس کوتاه :