مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/27 از ساعت: 17:00 تا ساعت: 19:00 نوع دفاعیه دکتری- نهایی دانشجو: محمد هاشمیه انارکی

1399/07/27 از ساعت: 17:00 تا ساعت: 19:00 نوع دفاعیه دکتری- نهایی دانشجو: محمد هاشمیه انارکی


روز دفاع: یکشنبه
تاریخ: 1399/07/27
از ساعت: 17:00
تا ساعت: 19:00
 
نوع دفاعیه: دکتری- نهایی
 
محل برگزاری: اتاق شماره دو
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management2
 
دانشجو: محمد هاشمیه انارکی
 
استاد راهنما:
دکتر آرین قلی‌پور, دکتر مجتبی امیری
 
استاد مشاور:
دکتر محمدعلی بابایی زکیلکی
 
استاد داور:
دکتر محمد علی شاه حسینی, دکتر عباس نرگسیان, دکتر بی‌بی مرجان فیاضی, دکتر رسول نوروزی سید حسینی
 
کارشناس آموزش: خانم نظامی
 

عنوان:

طراحی چارچوب شایستگی کارکنان ستاد وزارت نیرو

 
 
آدرس کوتاه :