مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/27 از ساعت: 16:00 تا ساعت: 18:00 نوع دفاعیه دکتری- نهایی دانشجو: ناصر شم بیاتی

1399/07/27 از ساعت: 16:00 تا ساعت: 18:00 نوع دفاعیه دکتری- نهایی دانشجو: ناصر شم بیاتی


روز دفاع: یکشنبه
تاریخ: 1399/07/27
از ساعت: 16:00
تا ساعت: 18:00
 
نوع دفاعیه: دکتری- نهایی
 
محل برگزاری: اتاق شماره سه
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management3
 
دانشجو: ناصر شم بیاتی
 
استاد راهنما: دکتر سید ابوالقاسم میرا
 
استاد مشاور:
دکتر علی حیدری, دکتر ولی رستمی
 
استاد داور:
دکتر مجتبی امیری, دکتر طهمورث حسنقلی پور, دکتر سید رضا سید جوادین, دکتر غلامرضا طالقانی
 
کارشناس آموزش: خانم سمیعی
 

عنوان:

ارائه چارچوبی برای سیاست های اصلاح قانون کار در راستای بهبود فضای کسب و کار

 
چکیده:
این پژوهش پیرامون شناسایی اشکالات وچالش های  قانون کار(ج. ا. ا) وارائه راهکارهای اصلاح قانون کار  در راستای حفظ، ایجاد توسعه فرصت های شغلی در بنگاه های کوچک اقتصادی می باشد.
روش تحقیق به صورت کیفی چند روشه متوالی واستفاده از تکنیک های دلفی و گروه کانونی می باشد
 
 
 
آدرس کوتاه :