مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/27 از ساعت: 16:00 تا ساعت: 18:00 نوع دفاعیه دکتری- نهایی دانشجو: میلاد وفادار

1399/07/27 از ساعت: 16:00 تا ساعت: 18:00 نوع دفاعیه دکتری- نهایی دانشجو: میلاد وفادار


روز دفاع: یکشنبه
تاریخ: 1399/07/27
از ساعت: 16:00
تا ساعت: 18:00
 
نوع دفاعیه: دکتری- نهایی
 
محل برگزاری: اتاق شماره یک
لینک اتاق: vclas9.ut.ac.ir/management
 
دانشجو: میلاد وفادار
شماره دانشجویی: 430593021
 
استاد راهنما:
دکتر محمد رضا مهرگان, دکتر فاطمه ثقفی
 
استاد مشاور:
دکتر آرین قلی‌پور, دکتر مصطفی زندیه
 
استاد داور:
دکتر حسین صفری, دکتر مهناز حسین زاده, دکتر بهروز دری نوکورانی, دکتر رضوان حجازی
 
کارشناس آموزش: خانم جعفری
 

عنوان:

طراحی مدل تصمیم گیری برمبنای تیپ شناسی شخصیت: رویکرد رفتاری

 
چکیده:
هدف پژوهش حاضر طراحی مدل تصمیم گیری چندمعیاره ی بهبود یافتهای است که تا حد امکان با محیط های واقعی تصمیم گیری سازگار و متناسب باشد. برای نیل به این هدف، ابتدا با تحلیل و بررسی یافته های مطالعات اخیر، مهمترین ایرادات و نقایص وارد بر مدلهای تصمیم گیری چندمعیاره احصا شد و در ادامه ضمن مرور نظام مند ادبیات حوزه ی تصمیم گیری رفتاری، گرایشات رایج و شکافهای تحقیقاتی در این حوزه شناسایی شدند. ماحصل این فرآیند تعیین سوال های محوری پژوهش بود: مدل مناسب تصمیم¬گیری چندمعیاره که در آن: 1- پویایی تفکر تصمیم گیرندگان و عدم قطعیت موقعیت ها، 2- خصوصیات رفتاری تصمیم گیرندگان، 3- بهره گیری توامان از کمیت و کیفیت اطلاعات تصمیم، و 4- خصائل شخصیتی تصمیم گیرندگان، مدنظر قرار گیرند چیست و چگونه می توان به آن دست یافت؟ برای پاسخگویی به این سوالات مبانی نظری حوزه های مرتبط به دقت مورد بررسی قرار گرفت و بکارگیری 1- مجموعه فازی فیثاغورسی، 2- نظریه ی چشم انداز تجمعی، 3- رویکرد ترمودینامیکی، و 4- مدل پنج عاملی شخصیت، بعنوان پاسخهایی مناسب به سوالات پژوهش شناسایی شدند و پس از آن، ماهیت، ویژگیها و مبانی نظری هرکدام به دقت مورد تحلیل قرار گرفت تا چگونگی ترکیب و تجمیع آنها در قالب یک مدل تصمیم گیری چندمعیاره ی بهبود یافته، تعیین شود.
 
 
آدرس کوتاه :