مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/27 از ساعت: 14:30 تا ساعت: 16:00 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: مرتضی میشکار مطلق

1399/07/27 از ساعت: 14:30 تا ساعت: 16:00 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: مرتضی میشکار مطلق


روز دفاع: یکشنبه
تاریخ: 1399/07/27
از ساعت: 14:30
تا ساعت: 16:00
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره دو
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management2
 
دانشجو: مرتضی میشکار مطلق
شماره دانشجویی: 430897024
 
استاد راهنما: دکتر علی نمکی
 
استاد مشاور: دکتر محمد ابویی اردکانی
 
استاد داور:
دکتر رضا عیوضلو, دکتر سید علی حسینی اسفیدواجانی
 
کارشناس آموزش: خانم نظامی
 

عنوان:

تحلیل مبانی فلسفی فیزیک مالی و مقایسه آن با مبانی فلسفی اقتصاد مالی متعارف

 
 
 
آدرس کوتاه :