مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/27 از ساعت: 13:00 تا ساعت: 15:00 نوع دفاعیه دکتری- نهایی دانشجو: مریم شفیعی

1399/07/27 از ساعت: 13:00 تا ساعت: 15:00 نوع دفاعیه دکتری- نهایی دانشجو: مریم شفیعی


روز دفاع: یکشنبه
تاریخ: 1399/07/27
از ساعت: 13:00
تا ساعت: 15:00
 
نوع دفاعیه: دکتری- نهایی
 
محل برگزاری: اتاق شماره چهار
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management4
 
دانشجو: مریم شفیعی
 
استاد راهنما:
دکتر طاهر روشندل اربطانی
 
استاد مشاور:
دکتر سیدمهدی شریفی, دکتر یونس نوربخش
 
استاد داور:
دکتر منوچهر انصاری, دکتر داود نعمتی انارکی, دکتر مجتبی امیری, دکتر سید وحید عقیلی
 
کارشناس آموزش: خانم سمیعی
 

عنوان:

ارائه مدل مطلوب دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه ج.ا.ایران

 
چکیده:
مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای در وزارت امور خارجه، متولی امر دیپلماسی رسانه ای در دستگاه دیپلماسی کشور است. موضوع پژوهش حاضر، بررسی و پیاده سازی الگوی دیپلماسی رسانه ای در وزارت امور خارجه ج.ا.ایران است. این پژوهش به روش کیفی منتج از مصاحبه عمقی با 19 تن از مسئولین فعلی و سابق این وزارتخانه اعم از سخنگویان فعلی و گذشته، مدیران دیپلماسی رسانه ای و تعدادی از کارشناسان این حوزه که متولی امر دیپلماسی رسانه ای هستند، اساتید دانشگاه و صاحب نظران در حوزه دیپلماسی رسانه ای و  است. تحلیل مصاحبه ها با روش تحلیل مضمونی صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که الگوی دیپلماسی رسانه ای در دستگاه سیاست خارجی، در وهله اول اقدام به رصد اخبار و وقایع در سراسر دنیا می نماید. در وهله دوم از طریق اطلاع رسانی اطلاعات، موضع گیری و جریان سازی، به تحولات پیش آمده پاسخ می دهد. طی این چرخه اقدام به ارزیابی اقدامات نموده، سپس در صورت لزوم به فعالیتهای سلبی رسانه ها، واکنش نشان می دهد. در پایان الگوی مطلوب دیپلماسی رسانه ای مبتنی بر نظرات کارشناسان این حوزه و در راستای رفع محدودیتها و نقطه ضعفها تدوین شده است.
 
 
آدرس کوتاه :