مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/27 از ساعت: 13:00 تا ساعت: 14:00 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: یاسر منش

1399/07/27 از ساعت: 13:00 تا ساعت: 14:00 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: یاسر منش


روز دفاع: یکشنبه
تاریخ: 1399/07/27
از ساعت: 13:00
تا ساعت: 14:00
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره پنج
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management5
 
دانشجو: یاسر منش
 
استاد راهنما: دکتر محمد علی شاه حسینی
 
استاد مشاور: دکتر محسن نظری
 
استاد داور:
دکتر سید رضا سید جوادین, دکتر محمدرضا تقی‌زاده
 
کارشناس آموزش: آقای خزایی

 

عنوان:

بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر قصد ادامه خدمت گرفتن کاربران در سیستم دوچرخه اشتراکی

 
 
 
آدرس کوتاه :