مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/27 از ساعت: 12:00 تا ساعت: 13:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: یگانه صیدی

1399/07/27 از ساعت: 12:00 تا ساعت: 13:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: یگانه صیدی


روز دفاع: یکشنبه
تاریخ: 1399/07/27
از ساعت: 12:00
تا ساعت: 13:30
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره سه
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management3
 
دانشجو: یگانه صیدی
شماره دانشجویی: 430996019
 
استاد راهنما: دکتر سعید روحانی
 
 
استاد داور:
دکتر بابک سهرابی, دکتر داتیس خواجه‌ئیان
 
کارشناس آموزش: خانم علیزاده
 

عنوان:

ارائه‌ی مدل خوشه‌بندی و طبقه‌بندی برای پیش‌بینی ریزش مشترکین در اپراتور تلفن همراه

 
چکیده:
ریزش مشتریان یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که شرکت‌های مختلف، به‌خصوص شرکت‌های فعال
در صنعت مخابرات با آن روبه‌رو هستند. امروزه پیشرفت فناوری و مقررات جدید مشتریان را قادر می‌سازد
که به‌راحتی اپراتور موبایل خود را تغییر دهند و به سمت رقیب بروند و درنتیجه این امر، نرخ ریزش
مشتریان افزایش می‌یابد. برای مواجهه با این چالش، اپراتورهای موبایل باید تلاش کنند تا عوامل مؤثر بر
روی ریزش را شناسایی کرده و تمرکز خود را روی حفظ مشتریان فعلی معطوف کنند، چراکه کسب
مشتریان جدید، بسیار پرهزینه‌تر از حفظ مشتریان فعلی است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از تکنیکهای
خوشهبندی مشتریان خود را بر اساس ارزش آن‌ها دسته‌بندی می‌کنیم. سپس به بررسی نرخ ریزش و عوامل
مؤثر بر ریزش در هر دسته می‌پردازیم و درنهایت، مدلی را برای پیش‌بینی ریزش مشتریان در هر دسته‌ ارائه
می‌دهیم. روش‌شناسی این تحقیق چارچوب کریسپ است.
 
 
 
آدرس کوتاه :