مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/27 از ساعت: 11:15 تا ساعت: 12:45 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: سهیل عادلی

1399/07/27 از ساعت: 11:15 تا ساعت: 12:45 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: سهیل عادلی


روز دفاع: یکشنبه
تاریخ: 1399/07/27
از ساعت: 11:15
تا ساعت: 12:45
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره دو
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management2
 
دانشجو: سهیل عادلی
شماره دانشجویی: 430896028
 
استاد راهنما: دکتر رضا تهرانی
 
استاد مشاور: دکتر علی نمکی
 
استاد داور:
دکتر رضا عیوضلو, دکتر غلامرضا جعفری
 
کارشناس آموزش: خانم نظامی
 

عنوان:

تحلیل همبستگی اتفاقات نادر در بازار های مالی

 
چکیده:
اهمیت پدیده¬ی بحران و وقوع بحران در بازارها و اقتصاد کاملا آشکار است. افزایش وقوع اتفاقات نادر منجر به وقوع بحران و وضعیت بحرانی می شود.در نظر گرفتن سیستم¬های مالی به عنوان سیستم¬های همبسته و بررسی همبستگی وقوع اتفاقات نادر بین این سیستم¬ها موضوع حائز اهمیتی است که در این پژوهش به آن خواهیم پرداخت.مدل گام تصادفی چند فراکتالی ابزار مناسبی را برای بررسی رفتارهای غیر گوسی و اتفاقات نادر را فراهم می¬آورد و مدل دو متغیره¬ی گام تصادفی چند فراکتالی ابزار مهمی برای بررسی همبستگی بین این سیستم¬ها و همبستگی وقوع اتفاقات نادر در این سیستم¬ها را به ما می¬دهد. در نتیجه در این تحقیق به دنبال بررسی اتفاقات نادر و همبستگی اتفاقات نادر در سیستم¬های مالی با استفاده از مدل گام تصادفی دو متغیره¬ی چند فراکتالی هستیم.
 
 
 
آدرس کوتاه :