مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/27 از ساعت: 11:00 تا ساعت: 12:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: فاطمه حیدر نژاد

1399/07/27 از ساعت: 11:00 تا ساعت: 12:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: فاطمه حیدر نژاد


روز دفاع: یکشنبه
تاریخ: 1399/07/27
از ساعت: 11:00
تا ساعت: 12:30
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره یک
لینک اتاق: vclas9.ut.ac.ir/management
 
دانشجو: فاطمه حیدر نژاد
شماره دانشجویی: 431997024
 
استاد راهنما: دکتر فاطمه فهیم نیا
 
 
استاد داور:
دکتر مهشید التماسی, دکتر میترا دیلمقانی
 
کارشناس آموزش: خانم کریمی
 

عنوان:

بررسی رابطه بین میزان مشارکت در مدیریت دانش با تمایل به تفکر انتقادی کتابداران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران

 
چکیده:
سالانه سازمان ها و شرکت ها تعدادی از نیروهای کاری خود را به دلایلی چون بازنشستگی، از کارافتادگی استعفا، فوت و ... از دست می دهند. این نیروها دانشی را طی سالیان خدمت کسب کرده اند را با خود می برند و اینجاست که اهمیت مدیریت دانش برای سازمان نمایان می شود. دانش یا همان اطلاعات مبتنی بر تجربه یکی از منابع اصلی در سازمان است. کارکنان هر سازمانی که دانش بیشتری داشته باشند عملکرد بهتری خواهند داشت. در دنیای امروزی سرمایه سازمان ها و شرکت ها فقط دارائی های مالی و فیزیکی آنها نیست بلکه مهمترین سرمایه آن ها کارمندان و نیروهای دانشی آنهاست. مدیریت دانش راز موفقیت سازمان ها و شرکت ها در دوران کنونی است.
مدیریت دانش شامل مراحلی است و در هر مرحله به دلیل میزان گستردگی دانش موجود در سازمان، کارکنان باید بتوانند تشخیص دهند که کدام نوع دانش را باید کسب کنند، یا به حفظ چه نوع دانشی بپردازند یا اینکه مجاز به اشتراک گذاری چه نوع دانشی هستند و اینکه زمان کاربرد دانش در سازمان را به درستی تشخیص دهند، باید از قدرت تفکر یا تفکر در سطوح بالاتر یعنی تفکر انتقادی (تفکر سنجشگرانه) استفاده کنند تا در زمینه مدیریت دانش به موفقیت دست یابند. 
همچنین موفقیت در مدیریت دانش با عوامل متعددی در ارتباط است که یکی از آن عوامل در سازمان کارکنان آن است. اگر کارکنان در مدیریت دانش مشارکت داشته باشند موفقیت در آن افزایش خواهد یافت. چون تمایلات و نگرش های افراد محرک اعمال وی هستند و تفکر کارکنان ممکن است در مشارکت آنها در انجام کاری در ارتباط باشد، در این پژوهش به ارتباط میزان مشارکت در مدیریت دانش با تمایل به تفکر انتقادی پرداخته می شود. ....
 
 
 
 
آدرس کوتاه :