مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/27 از ساعت: 08:15 تا ساعت: 10:00 نوع دفاعیه دکتری- نهایی دانشجو: فرهاد توده روستا

1399/07/27 از ساعت: 08:15 تا ساعت: 10:00 نوع دفاعیه دکتری- نهایی دانشجو: فرهاد توده روستا


روز دفاع: یکشنبه
تاریخ: 1399/07/27
از ساعت: 08:15
تا ساعت: 10:00
 
نوع دفاعیه: دکتری- نهایی
 
محل برگزاری: اتاق شماره دو
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management2
 
دانشجو: فرهاد توده روستا
شماره دانشجویی: 8304920337
 
استاد راهنما: دکتر علی حیدری
 
استاد مشاور:
دکتر علی اصغر پورعزت, دکتر امیر البدوی
 
استاد داور:
دکتر مهدی محمدی, دکتر فاطمه ثقفی, دکتر منوچهر منطقی, دکتر محمد رحیم عیوضی
 
کارشناس آموزش: خانم نظامی

 

عنوان:

آینده‌نگاری همکاری‌های راهبردی بین‌المللی در صنعت خودرو ایران

 
چکیده:
صنعت خودرو به عنوان یکی از صنایع بزرگ در هر کشور شناخته می‌شود و در رشد اقتصادی  آن نقش بسزایی دارد. بنابراین سیاست‌گذاران و شرکت‌ها برای رقابت در عرصه جهانی نیاز به بازنگری استراتژی‌های خود بر اساس شناخت شرایط محیطی و عوامل اثرگذار بر راهبرد خود دارند، تا بر‌اساس آن استراتژی خود را در قالب اتحادها، همکاری‌ها و مشارکت‌ها پایه‌ریزی نمایند. به عبارت دیگر هدف از این پژوهش شناسایی پیشران¬های کلیدی اثرگذار بر همکاری‌های راهبردی بین‌المللی در صنعت خودرو و سپس ترسیم سناریوهای آینده همکاری‌ راهبردی بین‌المللی صنعت خودرو ایران می‌باشد.
 
 
 
آدرس کوتاه :