مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/27 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 10:00 نوع دفاعیه دکتری- نهایی دانشجو: محمد رضا امیری

1399/07/27 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 10:00 نوع دفاعیه دکتری- نهایی دانشجو: محمد رضا امیری


روز دفاع: یکشنبه
تاریخ: 1399/07/27
از ساعت: 08:00
تا ساعت: 10:00
 
نوع دفاعیه: دکتری- نهایی
 
محل برگزاری: اتاق شماره یک
لینک اتاق: vclas9.ut.ac.ir/management
 
دانشجو: محمد رضا امیری
شماره دانشجویی: 430192153
 
استاد راهنما: دکتر علی ابراهیمی کردلر
 
استاد مشاور:
دکتر آرش تحریری, دکتر ولی خدادادی
 
استاد داور:
دکتر کاوه مهرانی, دکتر غلامرضا کرمی, دکتر جواد رضازاده, دکتر رضوان حجازی
 
کارشناس آموزش: خانم پارسامنش
 

عنوان:

مدل مفهومی چالش‌های استقرار کنترل‌های

 
چکیده:
تشدید ناکامی‌های حسابداری شرکت‌ها در دهه اخیر، منجر به رشد تنظیم قوانین، استانداردها، آیین‌نامه‌ها و رهنمودهای جدید خصوصا در زمینه کنترل داخلی برای کمک به بهبود نظام راهبری سازمان‌ها شده است. از آن جا که سود تا حدودی پاداش ریسک‌گریزی موفقیت‌آمیز کسب و کار است، هدف این کنترل‌ها کمک به مدیریت و کنترل مناسب ریسک است. موازنه بین ریسک و کنترل کاری پیچیده و دشوار است. به همین دلیل استقرار سیستم کنترل داخلی در عمل با چالش‌های گوناگونی روبروست. کنترل داخلی در هر سازمان می‌تواند شامل کنترل‌های اولیه و ثانویه در سیستم حسابداری و مالی یا کنترل‌های عملیاتی مرتبط با برنامه‌ها و فرآیندهای موجود در سازمان باشد. با تصویب دستور العمل کنترل‌های داخلی توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران، مسئله استقرار کنترل داخلی به بحثهای چالش برانگیز حرفه حسابداری و حسابرسی بدل شده است. این پژوهش با رویکرد کیفی و استفاده از نظریه داده بنیاد (زمینه‌ای)  و  مصاحبه‌های ساختار نیافته، تجربیات و دیدگاه گروههای درگیر در حوزه کنترل‌های داخلی شامل مدیران حسابرسی داخلی، اعضای کمیته حسابرسی، مدیران مالی، شرکای موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی معتمد بورس، را مورد واکاوی قرار داده و در نهایت مدل مفهومی چالش‌های استقرار کنترل‌های داخلی در شرکت‌های پذیرفته شده شامل شرایط علی، زمینه‌ای، مداخله‌گر، مقوله محوری، راهبردها و پیامدها ارایه گردیده است. شرایط علی در این پژوهش در دو سطح سازمان و جوامع حرفه‌ای قرار می‌گیرند. شرایط زمینه‌ای موجود در چالش پیاده‌سازی کنترل‌های داخلی در سازمان مربوط به زیرساخت جامعه و اجتماعی و فرهنگی جامعه است که هر دو در سطح کلان دسته‌بندی می‌شوند. این پژوهش نشان داد که ویژگی‌های مالکیت، مدیران و هیئت مدیره و در نهایت کارکنان از جمله شرایط مداخله‌گر محسوب می‌شوند....
 
 
 
 
 
آدرس کوتاه :