مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/23 از ساعت: 17:30 تا ساعت: 19:00 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: مژگان ابوطالبی

1399/07/23 از ساعت: 17:30 تا ساعت: 19:00 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: مژگان ابوطالبی


روز دفاع: چهارشنبه
تاریخ: 1399/07/23
از ساعت: 17:30
تا ساعت: 19:00
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره یک
لینک اتاق: vclas9.ut.ac.ir/management
 
دانشجو: مژگان ابوطالبی
شماره دانشجویی: 430996006
 
استاد راهنما: دکتر ایوب محمدیان
 
استاد مشاور: دکتر داتیس خواجه‌ئیان
 
استاد داور:
دکتر امیر مانیان, دکتر محمد رحیم اسفیدانی
 
کارشناس آموزش: خانم علیزاده
 

عنوان:

ارائه مدل پیشایندهای محرک نوآوری از طریق رسانه‌های اجتماعی در کسب‌وکارهای نوپا از مدل سازی ساختاری تفسیری

 
 
 
آدرس کوتاه :