مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/23 از ساعت: 17:00 تا ساعت: 18:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: سحر یلمه علی آبادی

1399/07/23 از ساعت: 17:00 تا ساعت: 18:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: سحر یلمه علی آبادی


روز دفاع: چهارشنبه
تاریخ: 1399/07/23
از ساعت: 17:00
تا ساعت: 18:30
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره دو
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management2
 
دانشجو: سحر یلمه علی آبادی
شماره دانشجویی: 431696108
 
استاد راهنما: دکتر فرشته امین
 
استاد مشاور: دکتر حامد جعفر زاده
 
استاد داور:
دکتر داتیس خواجه‌ئیان, دکتر سهیلا بورقانی
 
کارشناس آموزش: خانم آبدار اصفهانی
 

عنوان:

تاثیر رسانه‌های اجتماعی بر روی چابکی کارکنان با نقش تعدیلگر حالات روانی

 
 
آدرس کوتاه :