مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/23 از ساعت: 15:00 تا ساعت: 16:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: مصطفی مرزبان

1399/07/23 از ساعت: 15:00 تا ساعت: 16:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: مصطفی مرزبان


روز دفاع: شنبه
تاریخ: 1399/07/23
از ساعت: 15:00
تا ساعت: 16:30
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره یک
لینک اتاق: vclas9.ut.ac.ir/management
 
دانشجو: مصطفی مرزبان
شماره دانشجویی: 430396175
 
استاد راهنما: دکتر طهمورث حسنقلی پور
 
استاد مشاور: دکتر محسن نظری
 
استاد داور:
دکتر سیدمهدی شریفی, دکتر منوچهر انصاری
 
کارشناس آموزش: آقای خزایی
 

عنوان:

بررسی نقش و تاثیر جشنواره‌ها و رویدادهای موسیقی محلی بر جذب گردشگران ورودی (مطالعه موردی استان بوشهر) 

چکیده:
گردشگری موسیقی گونه‌ای از گردشگری است که در دهه‌های اخیر مورد توجه پژوهشگران در جهان قرار گرفته است. به تازگی پژوهش‌هایی هرچند اندک درباره جذب گردشگران خارجی برای ایجاد تجربه حسی از مکان با بهره‌گیری از موسیقی سنتی و محلی در قالب جشنواره‌ها و رویدادهای موسیقی در  سراسر دنیا انجام شده است. 
هدف از پژوهش حاضر بررسی جذابیت جشنواره‌های موسیقی محلی ایرانی برای گردشگران ورودی است. این تحقیق از نوع کاربردی و توصیفی-پیمایشی و با روش تلفیقی (کمی و کیفی) است. جامعه آماری این تحقیق گردشگران ورودی به استان بوشهر (اعم از گردشگران خارجی و داخلی) هستند. همچنین ابزار گردآوری اطلاعات، شامل مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری داده‌ها با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه به روش نمونه گیری در دسترس در بین جامعه مورد مطالعه است که به صورت میدانی و اینترنتی توزیع می‌گردد. از رویکرد تحلیل ساختاری (نرم‌افزار micmac) و روش‌های آماری (نرم‌افزار spss) و همینطور تحلیل محتوا برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و تبیین یافته‌ها بهره‌گیری شده است.  
انتظار می رود نتایج و پیشنهادات حاصل از این تحقیق، در مسیر توسعه و گسترش صنعت گردشگری (و به طور مشخص گردشگری موسیقی) با بهره گیری از ظرفیت های محلی در کشور (و به‌طورر ویژه استان بوشهر) موثر باشد.
 
 
 
آدرس کوتاه :