مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/23 از ساعت: 13:00 تا ساعت: 15:00 نوع دفاعیه دکتری- نهایی دانشجو: کیان نجف زاده

1399/07/23 از ساعت: 13:00 تا ساعت: 15:00 نوع دفاعیه دکتری- نهایی دانشجو: کیان نجف زاده


روز دفاع: چهارشنبه
تاریخ: 1399/07/23
از ساعت: 13:00
تا ساعت: 15:00
 
نوع دفاعیه: دکتری- نهایی
 
محل برگزاری: اتاق شماره دو
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management2
 
دانشجو: کیان نجف زاده
شماره دانشجویی: 430593020
 
استاد راهنما:
دکتر علی محقر, دکتر قهرمان عبدلی
 
استاد مشاور:
دکتر حسین صفری, دکتر غلامرضا رکنی لموکی
 
استاد داور:
دکتر محسن نظری, دکتر حنان عموزاد, دکتر کوروش پرند, دکتر محمد حسین پورکاظمی
 
کارشناس آموزش: خانم جعفری
 

عنوان:

بررسی رفتار توام تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در بازارهای انحصار چند جانبه و اثرات ناشی از برهم کنش رفتارها و دینامیک بازار

 
چکیده:
در این تحقیق مدلی توسعه داده شده است که به کمک آن میتوان رفتار رقابتی بنگاهها برای تصاحب سهم بازار بیشتر و رفتار یادگیری و انتخاب مصرفکنندگان برای حصول مطلوبیت بالاتر و روند کنش و واکنش مکرر این رفتارها را بصورت توام، توصیف یا پیشبینی نمود. برای مدلسازی رفتار رقابتی تولیدکنندگان از نظریه بازیهای دیفرانسیلی و برای بازنمایی رفتار مصرفکنندگان نیز که عاملهایی هوشمند و متنوع با سلایق و رویکردهای یادگیری و انتخاب مختلف هستند، از رویکرد مدل سازی عامل محور، مدل های یادگیری و همچنین از مدل مناسبی برای انتخاب، استفاده شده است. 
با حل تحلیلی مدل، توابع زمانی متغیرهای حالت تولید، هزینه تولید، کیفیت و سهم مصرف کنندگان مطلع هر بنگاه در بازار و توابع زمانی متغیرهای کنترل قیمت، سرمایهگذاری برای کاهش هزینه تولید، هزینه ارتقای کیفیت و هزینه بازاریابی، برای دو بازار انحصار دو و سهجانبه تعیین شدند.از روابط بدست آمده برای متغیرهای کنترل بنگاهها مشخص گردید که استراتژی کنترل هر بنگاه تابعی از زمان، پارامترهای همان بنگاه، پارامترهای بنگاه یا بنگاههای رقیب، نرخ تنزیل، شرایط اولیه زمانی بنگاه و شرایط اولیه زمانی بنگاههای رقیب است و این همان انتظاری بود که از نتیجه تحلیل یک بازی دیفرانسیلی می رفت. 
با توسعه مدل کامپیوتری برای مدل مزبور و اجرای آن برای شرایط مختلف در مورد دو و سه بنگاه غیرواقعی کاملا یکسان اما با فرض مقادیر منطقی برای پارامترهای آنها، پاسخ ها بدست آمده و تفسیر شدند. برآیند نتایج نشان می داد که مدل، رفتار منطقی و درستی دارد، لذا مدل مزبور برای بررسی و اجرا در مورد شرایط واقعی مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت یک حالت واقعی متشکل از سه بنگاه فعال در یک صنعت تولید روغن خوراکی از طریق مدل مورد مطالعه قرار گرفت.
در این تحقیق، ارائه این مدل جامع شامل رفتار بنگاه با ملاحظات قیمت، کیفیت، بازاریابی و تحقیق و توسعه، توام با مدل سازی رفتار یادگیری و انتخاب مصرف کننده، به عنوان نوآوری، مد نظر بوده است.
 
 
 
آدرس کوتاه :