مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/23 از ساعت: 12:00 تا ساعت: 13:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: سید محمدرضا احمدی

1399/07/23 از ساعت: 12:00 تا ساعت: 13:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: سید محمدرضا احمدی


روز دفاع: چهارشنبه
تاریخ: 1399/07/23
از ساعت: 12:00
تا ساعت: 13:30
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره یک
لینک اتاق: vclas9.ut.ac.ir/management
 
دانشجو: سید محمدرضا احمدی
شماره دانشجویی: 430396021
 
استاد راهنما: دکتر هاشم آقازاده
 
استاد مشاور: دکتر محسن نظری
 
استاد داور:
دکتر محمد علی شاه حسینی, دکتر عزت‌الله عباسیان
 
کارشناس آموزش: آقای خزایی
 

عنوان:

بررسی نقش هم آفرینی ارزش بر عملکرد کسب و کار در اقتصاد اشتراکی

 
چکیده:
رشد پدیده اقتصاد اشتراکی در سالهای اخیر موجب تسهیل تولید و مصرف اشتراکی کالاها و خدمات و مورد توجه قرار گرفتن مفهوم هم آفرینی ارزش شده است. هدف این مطالعه بررسی نقش هم آفرینی ارزش در عملکرد کسب و کار در اقتصاد اشتراکی می باشد. پس از بررسی مدل های مختلف در ارتباط با ابعاد هم آفرینی ارزش، تاثیر ابعاد تجربی هم آفرینی ارزش بر عملکرد مشتری و نیز ابعاد ارزش ادراک شده و رضایت مشتری بعنوان شاخصه های عملکرد مشتری سنجیده شده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و به لحاظ هدف کاربردی می باشد. در این تحقیق از نظرات مشتریان استفاده شده و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد. برای سنجش متغیرها نیز از طیف 5 تایی لیکرت استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر کاربران فعال در سرویس های تاکسی اینترنتی در ایران همچون اسنپ، تپسی، ماکسیم و ... می باشند. با استفاده از جدول مورگان تعداد 384 نفر به عنوان نمونه نهایی تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیات نیز از روش مدلسازی معادلات ساختاری و رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شده است.
 
 
 
آدرس کوتاه :