مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/23 از ساعت: 09:15 تا ساعت: 10:45 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: مهدی عظیمی یانچشمه

1399/07/23 از ساعت: 09:15 تا ساعت: 10:45 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: مهدی عظیمی یانچشمه


روز دفاع: چهارشنبه
تاریخ: 1399/07/23
از ساعت: 09:15
تا ساعت: 10:45
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره دو
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management2
 
دانشجو: مهدی عظیمی یانچشمه
شماره دانشجویی: 431096067
 
استاد راهنما: دکتر مهرداد استیری
 
استاد مشاور: دکتر امیر خانلری
 
استاد داور:
دکتر مسعود کیماسی, دکتر بی‌بی مرجان فیاضی
 
کارشناس آموزش: آقای خزایی
 

عنوان:

بررسی تاثیر بازارگرایی داخلی بر تایید برند با در نظر گفتن نقش متغیرهای میانجی رضایت، تعهد شغلی، دانش و هویت برند (مورد مطالعه: بانک ملی شهر اصفهان)

 
چکیده:
با توجه به تاثیر بازارگرایی داخلی بر تایید برند؛ برندسازی خدمات به اقدامات و نگرشهای کارکنان وابسته است. کارمندان خدمات برای تایید یک وعده برند در هر برخورد خدماتی، نقش محوری دارند. از این رو یک سازمان خدماتی باید اطمینان حاصل کند که کارمندانشان خدمات را در سطح کیفی که توسط برند وعده داده شده است ارائه می¬دهند. با افزایش اهمیت تایید وعده برند توسط کارکنان، بازارگرایی داخلی اخیراً به عنوان یک عامل مهم در موفقیت یک سازمان در ارائه وعده برند مطرح شده است.
که این تحقیق با متغیرهای میانجی رضایت،تعهد شغلی و هویت،دانش برند به این مهم پرداخته است
 
 
 
آدرس کوتاه :