مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/23 از ساعت: 08:30 تا ساعت: 10:00 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: سیده حدیث رضازاده حسینی

1399/07/23 از ساعت: 08:30 تا ساعت: 10:00 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: سیده حدیث رضازاده حسینی


روز دفاع: چهارشنبه
تاریخ: 1399/07/23
از ساعت: 08:30
تا ساعت: 10:00
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره یک
لینک اتاق: vclas9.ut.ac.ir/management
 
دانشجو: شده حدیث رضازاده حسینی
شماره دانشجویی: 430995010
 
استاد راهنما: دکتر امیر مانیان
 
استاد مشاور: دکتر ایوب محمدیان
 
استاد داور:
دکتر محمد موسی خانی, دکتر امیر خانلری
 
کارشناس آموزش: خانم علیزاده
 

عنوان:

شناسایی و اولویت بندی عوامل اثر گذار بر سطح رضایت تامین کنندگان در بازارگاه الکترونیکی

 
چکیده:
هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر سطح رضایت تأمین‌کنندگان در بازارگاه الکترونیکی است چراکه تأمین‌کنندگان از ذینفعان اصلی این زنجیره هستند و به همین دلیل نیز توجه به عواملی که باعث رضایت آن‌ها می‌شود در اولویت کار صاحبان بازارگاه الکترونیکی قرار دارد. این پژوهش را می‌توان به دلیل کاربردش در حل یک مسئله و مشکل سازمانی، از جهت هدف کاربردی دانست و ازآنجایی‌که در سازمان‌های خاصی مورد مطالعه قرار گرفته است، میدانی پیمایشی و به این دلیل که درنهایت از تحلیل اطلاعات استفاده کرده است، پژوهشی توصیفی و به لحاظ زمانی نیز مقطعی دانست. روش تحقیق از نوع آمیخته بوده و در ابتدا از طریق روش تحلیل مضمون، مضامین اصلی و فرعی از تحقیقات مرتبط با موضوع رضایت تامین کننده و بازارگاه الکترونیک، استخراج  و میان 5 نفر از خبرگان که به صورت نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند، به اجماع رسید. سپس پرسشنامه مقایسه زوجی تهیه شد و میان 11 نفر از خبرگان و متخصصان به روش نمونه گیری نظری و هدفمند توزیع شد. نتایج نشان داد که رضایت تامین کنندگان در بازارگاه الکترونیک در 5 معیار و 20 زیرمعیار به شرح زیر خلاصه می‌شود: سطح فردی (سطح تجربه کارکنان، سطح دانش کارکنان، اخلاق حرفه‌ای کارکنان)، سطح فرآیندی (فرآیند کنترل کیفیت، فرآیند فروش بازاریابی، فرآیند سفارش گیری، فرآیند پرداخت، توانایی برنامه‌ریزی/پیش‌بینی در سازمان)، سطح فناوری (سهولت انجام کار با پنل، مفید بودن پنل، قابلیت گزارش‌دهی)، سطح بین سازمانی (وجود فرهنگ همکاری متقابل، بلندمدت بودن همکاری، بازخورد متقابل، همسویی بین ارزش‌ها، قابلیت اطمینان طرفین به یکدیگر، شفاف بودن نقش‌ها و مسئولیت‌های متقابل، کاهش هزینه تراکنش متقابل) و سطح محیطی (قوانین بازارگاه الکترونیک، وضعیت بازار). همچنین تحلیل AHP نشان داد سطح فرآیندی و سطح فناوری مهمترین معیارها و همچنین فرآیند فروش و بازاریابی، سهلوت انجام کار با پنل و فرآیند پرداخت مهمترین زیر معیارهای اثرگذار بر سطح رضایت تامین کنندگان در بازارگاه الکترونیک است که پیشنهادهایی در این باره ارائه شده است.
 
 
 
آدرس کوتاه :