مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/21 از ساعت: 12:00 تا ساعت: 14:00 نوع دفاعیه دکتری- نهایی دانشجو: جواد میثاقی فاروجی

1399/07/21 از ساعت: 12:00 تا ساعت: 14:00 نوع دفاعیه دکتری- نهایی دانشجو: جواد میثاقی فاروجی


روز دفاع: دوشنبه
تاریخ: 1399/07/21
از ساعت: 12:00
تا ساعت: 14:00
 
نوع دفاعیه: دکتری- نهایی
 
محل برگزاری: اتاق شماره یک
لینک اتاق: vclas9.ut.ac.ir/management
 
دانشجو: جواد میثاقی فاروجی
شماره دانشجویی: 430891083
 
استاد راهنما:
دکتر رضا تهرانی, دکتر سید نصرالله ابراهیمی
 
استاد مشاور: دکتر سعید فلاح‌پور
 
استاد داور:
دکتر رضا عیوضلو, دکتر سعید باجلان, دکتر مجید پرچمی جلال, دکتر محمد حسین صبحیه
 
کارشناس آموزش: آقای غفاری
 

عنوان:

طراحی مدل سیستم پویای ریسک‌های قراردادهای سرمایه‌گذاری پروژه‌های بالادستی نفت و گاز ایران با رویکرد تفسل به منظور تخصیص بهینه ریسک‌ها

 
چکیده:
روند کاهشی وابستگی بازار جهانی نفت و گاز به تولید ایران، تحریم صنعت نفت و گاز ایران را آسان تر کرده است. برون‌رفت از این چالش نیازمند نگهداشت توان فعلی تولید و افزایش ظرفیت بالقوه تولید است. توسعه بخش بالادستی صنایع نفت و گاز ایران نیاز به دانش فنی و منابع مالی زیادی دارد؛ برای این منظور بعد از انقلاب اسلامی، قراردادهای خدماتی- بیع متقابل، به‌منظور توسعه بخش بالادستی صنایع نفت و گاز به کار گرفته‌شده است. آخرین تحول این حوزه، معرفی الگوی قراردادی است. این قراردادها در معرض ریسکهای فراوانی اند، برای درک جامع آن در بخش ابتدایی این پژوهش از رویکرد تئوری داده بنیاد سیستماتیک[2] با خطوط راهنمای تفسل استفاده شدهاست. یافتههای این بخش بیانگر این است که دو دسته عوامل «تحولات سیاسی بین المللی» و «تحولات اقتصادی» شرایط علّی 44 ریسک اند که در خوشه ریسک‌های فنی و فناورانه، اقتصادی، مالی مالیه‌ای و بازرگانی، محیطی، قراردادی و حقوقی دسته بندی شده اند. راهبردهای «امنیت سرمایهگذاری»، «تسهیل سرمایهگذاری» و «ترغیب سرمایهگذاری» منجر به دسته پیامدهای «نقش تأثیرگذار در بازار جهانی نفتو گاز» و «حضور موثر در بازار جهانی سرمایه گذاری» میشوند. شرایط زمینهای اثرگذار بر راهبردها؛ «سازوکار تصمیم گیری» و «ماهیت سرمایهگذاری پروژههای بالادستی» اند و دسته عوامل «حکمرانی و حاکمیتی» و «توان خدمات مهندسی و قابلیتهای داخلی» بعنوان شرایط مداخلهای شناسایی شدند.
 
 
 
 
 
آدرس کوتاه :