مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/21 از ساعت: 10:00 تا ساعت: 11:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: ریحانه نوفرستی

1399/07/21 از ساعت: 10:00 تا ساعت: 11:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: ریحانه نوفرستی


روز دفاع: دوشنبه
تاریخ: 1399/07/21
از ساعت: 10:00
تا ساعت: 11:30
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره سه
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management3
 
دانشجو: ریحانه نوفرستی
شماره دانشجویی: 430596087
 
استاد راهنما:
دکتر محمد رضا صادقی مقدم
 
استاد مشاور: دکتر محمدرضا تقی‌زاده
 
استاد داور:
دکتر عزت‌الله اصغری زاده, دکتر روح اله قاسمی
 
کارشناس آموزش: خانم علیزاده
 

عنوان:

طراحی مدل هماهنگی زنجیره تامین بشردوستانه با رویکرد شبیه سازی عامل بنیان

(مورد مطالعه: بازسازی مسکن در سیل های فاجعه بار ایران در سال ۱۳۹۸)

 
چکیده:
زمینه: هر ساله بلایای طبیعی زیادی در جهان منجر به بی‌خانمان شدن آسیب دیدگان می شود. یکی از مهم ترین این بلایا در کشور فاجعه سیل بوده است که بسیاری از شهرها و روستاها را در دو سال گذشته با تخریب بخش یا کل منازل مسکونی مواجه کرده است. یکی از اقدامات اساسی در زنجیره تامین بشردوستانه  بعد از وقوع فاجعه رفع مساله اسکان دائم آسیب دیدگان است. برای موفقیت هر چه بیشتر در این امر، هماهنگی بین بازیگران زنجیره تامین سیل نقش کلیدی دارد.
هدف: هدف این پژوهش طراحی مدل عامل بنیان هماهنگی بازسازی مسکن‌های تخریب‌شده در زنجیره تأمین بشردوستانه سیل است.
روش: برای رسیدن به هدف پژوهش ابتدا عوامل (بازیگران) زنجیره تأمین بشردوستانه برای بازسازی مسکن‌ها در فاجعه سیل شناسایی شده اند. سپس ویژگی‌ها عوامل برای بازسازی مسکن‌ها در زنجیره تأمین بشردوستانه سیل تعیین شد. در ادامه روابط بین عوامل (بازیگران) زنجیره تأمین بشردوستانه برای هماهنگی بازسازی مسکن‌ها در فاجعه سیل مشخص گردید. در پایان، مدل رفتارهای عوامل برای هماهنگی بازسازی مسکن‌ها در زنجیره تأمین بشردوستانه سیل ارائه شد. با توجه به استفاده از روش شبیه سازی عامل بنیان برای پاسخ گویی به پرسش های پژوهش، این تحقیق از لحاظ هدف تحقیق کاربردی و از لحاظ روش جمع‌آوری داده‌ها از آنجاکه به دنبال شناسایی عوامل و ارتباط بین آن‌هاست، تحقیقی تحلیلی- توصیفی و از نوع علی-مقایسه‌ای است و همچنین براساس طبقه بندی واکر این تحقیق از جمله تحقیقات تحلیلی-ریاضی بشمار می آید.
یافته‌ها: در این پژوهش دو عامل افراد آسیب دیده و نهاد کمک کننده (دولت و خیرین بنام)، شناسایی شدند و روابط بین آنها در قالب پنج سناریو (سناریو اول: زمانی است که کمک رسانی صرفا توسط دولت، سناریو دوم: کمک رسانی صرفا توسط خیرین بنام، سناریو سوم: کمک بلاعوض توسط دولت و خیرین بنام، سناریو چهارم: کمک بلاعوض و اعطای وام توسط دولت و کمک رسانی خیرین بنام، و سناریو پنجم: وام دولت و کمک بلاعوض خیرین بنام) در دو حالت شرایط تورمی و غیرتورمی با نرم افزار Netlogo، شبیه سازی شد و میزان متغیرها و پارامترهای شامل (متوسط هزینه ساخت خانه مسکونی، مدت زمان انتظار صدور پروانه و دریافت مجوز برای ساخت،  نوع کمک‌های دریافتی (بلاعوض، وام و مصالح)، متوسط زمان ساخت خانه مسکونی، میزان مبلغ کمک‌های دولتی، میزان مبلغ کمک‌های خیرین بنام، درصد پیشرفت فیزیکی کار، درصد حجم تخریب، سرمایه اولیه خانوار، بودجه کل خیرین بنام، بودجه کل دولت، تعداد افرادی که از کمک های دولتی استفاده کردند، تعداد کل خانه های تخریب شده، حداکثر متراژ زمین) مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه نتایج بدست امده از هر سناریو تحلیل شد و میزان هماهنگی زنجیره تامین بشردوستانه در سناریوها تخمین زده شد.
نتیجه‌گیری: براساس یافته های پژوهش، در شرایط بدون تورم، به ترتیب، سناریوی پنجم با 73.68% ، سناریوی چهارم با 56%، سناریو سوم با 51%، سناریوی دوم با 50% و سناریوی اول با 19% از نظر  میزان هماهنگی در زنجیره تامین بشردوستانه سیل اولویت بندی شدند. همچنین، در شرایط تورمی، سناریوی سوم با 71%، سناریوی دوم و پنجم با 70%، سناریوی چهارم با 53% هماهنگی و در نهایت سناریوی اول بدون هماهنگی، به ترتیب اولویت‌بندی شدند. نتایج این پژوهش با شبیه سازی شرایط فاجعه در سناریوهای مختلف، می تواند راهنمای خط مشی گذاران و بازیگران زنجیره تامین بشردوستانه جهت بازسازی مسکن در زمان برنامه ریزی و اجرا باشد.
 
 
 
 
آدرس کوتاه :