مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/21 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 10:00 نوع دفاعیه دکتری- نهایی دانشجو: سید محمد مولایی

1399/07/21 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 10:00 نوع دفاعیه دکتری- نهایی دانشجو: سید محمد مولایی


روز دفاع: دوشنبه
تاریخ: 1399/07/21
از ساعت: 08:00
تا ساعت: 10:00
 
نوع دفاعیه: دکتری- نهایی
 
محل برگزاری: اتاق شماره دو
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management2
 
دانشجو: سید محمد مولایی
شماره دانشجویی: 430690046
 
استاد راهنما:
دکتر طاهر روشندل اربطانی
 
استاد مشاور: دکتر سیدمهدی شریفی
 
استاد داور:
دکتر ایوب محمدیان, دکتر داتیس خواجه‌ئیان, دکتر سیاوش صلواتیان, دکتر حمزه خواستار
 
کارشناس آموزش: خانم سمیعی

 

عنوان:

ارائه مدل تقویت هویت ملی جوانان با استفاده از ظرفیتهای شبکه های اجتماعی مجازی داخلی

 
چکیده:
با عنایت به دیدگاه انتقادی در حوزه ارتباطات و رسانه، رسانه ها از چنان قدرتی برخوردارند که می توانند محتوای منتشره را تحت تأثیر خاستگاه فرهنگی و هویتی خود قرار دهند. این نشانگر قدرت رسانه ها در تغییرات فرهنگی و بخصوص تأثیر بر هویت افراد و جوامع می باشد. پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، ظهور شبکه های اجتماعی و به تبع آن امکان تعامل کاربران با سرعت بالا، سبب تأثیرگذاری دوچندان بر فرهنگ و هویت شده است. در چنین شرایطی آیا می توان از محتوای کاربر ساخته شبکه های اجتماعی به عنوان ابزاری برای تقویت هویت ملی جوانان به عنوان طیفی که بیش از دیگران با فناوری های نوین مأنوس می شوند استفاده نمود؟ برای پاسخ به این سئوال تلاش شد برای استفاده از ظرفیت های شبکه های اجتماعی در تقویت هویت ملی جوانان طی مدلی ارائه گردد. برای این منظور و با استفاده از روش نظریه برخاسته از داده ها، تعداد 13 مصاحبه با مطلعان این حوزه شامل صاحب نظران و اساتید دانشگاهی، سیاست گذاران و فعالین در حوزه شبکه اجتماعی و هویت ملی و استفاده کنندگان از شبکه های اجتماعی داخلی ترتیب داده شد و در نهایت 25مقوله استخراج گردید. محور اصلی پژوهش یکپارچه سازی هویت ملی مجازی و واقعی و شبکه اجتماعی به عنوان ابزار تقویت هویت ملی معرفی گردید. برای این منظور چهار راهبرد ارائه گردید.
 
 
 
آدرس کوتاه :