مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/20 از ساعت: 10:00 تا ساعت: 12:00 نوع دفاعیه دکتری- نهایی دانشجو: فاطمه تقی‌پور

1399/07/20 از ساعت: 10:00 تا ساعت: 12:00 نوع دفاعیه دکتری- نهایی دانشجو: فاطمه تقی‌پور


روز دفاع: یکشنبه
تاریخ: 1399/07/20
از ساعت: 10:00
تا ساعت: 12:00
 
نوع دفاعیه: دکتری- نهایی
 
محل برگزاری: اتاق شماره سه
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management3
 
دانشجو: فاطمه تقی‌پور
شماره دانشجویی: 430393005
 
استاد راهنما:
دکتر سید رضا سید جوادین, دکتر حسین صفری
 
استاد مشاور:
دکتر بیتا مشایخی, دکتر علی تقی زاده هرات
 
استاد داور:
دکتر بی‌بی مرجان فیاضی, دکتر محمد علی شاه حسینی, دکتر کاوه مهرانی, دکتر غلامحسین نیکوکار
 
کارشناس آموزش: خانم سمیعی
 

عنوان:

توسعه چارچوب چند سطحی حسابرسی منابع انسانی

 
چکیده:
یکی از اثربخش¬ترین شیوه¬های ارزیابی واحد منابع انسانی، حسابرسی منابع انسانی است که دارای رویکرد پیشگیرانه بوده و به دنبال بهبود مستمر در سازمان می¬باشد، لذا هدف اصلی از این تحقیق توسعه چارچوبی جامع جهت حسابرسی منابع  انسانی در سطوح مختلف در شرکت¬های تولیدی است، الگویی که مبتنی بر مفهوم کنترل داخلی بوده و برگرفته از معیارهای چارچوب کنترل داخلی کوزو می¬باشد. بدین منظور ابتدا با استفاده از روش متاسنتز اهداف و سطوح حسابرسی منابع انسانی استخراج شد و با تحلیل محتوای کیفی چارچوب کوزو در قالب گروه¬های کانونی، چارچوب اولیه استخراج و از تکنیک دلفی جهت تأیید و نهایی¬سازی چارچوب بهره گرفته شد. مشارکت کنندگان پانل دلفی حسابرسان منابع انسانی و ارزیابان ارشد جایزه تعالی بودند که با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی شناسایی و انتخاب شدند. در نهایت نیز الگوی نهایی شده در یکی از شرکت¬های هلدینگ تولیدی شوینده گلرنگ به صورت پایلوت اجرا شده و اصلاحات لازم اعمال گردید.
 
 
 
آدرس کوتاه :