مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/20 از ساعت: 08:30 تا ساعت: 10:00 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: شاهین نوری

1399/07/20 از ساعت: 08:30 تا ساعت: 10:00 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: شاهین نوری


روز دفاع: یکشنبه
تاریخ: 1399/07/20
از ساعت: 08:30
تا ساعت: 10:00
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره چهار
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management4
 
دانشجو: شاهین نوری
شماره دانشجویی: 430596086
 
استاد راهنما: دکتر احمد جعفرنژاد
 
 
استاد داور:
دکتر مهدی محمدی, دکتر احمد اختیار زاده
 
کارشناس آموزش: خانم علیزاده
 

عنوان:

شناسایی و اولویت بندی ریسک های بیمه بدنه اتومبیل با استفاده از فناوری های هوش مصنوعی

 
 
 
آدرس کوتاه :